Home / Giải bài tập Sách giáo khoa môn Toán / Giải bài tập Toán học lớp 9 / Giải Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Giải Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Giải Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Bài 6 (trang 10 SGK Toán 9 Tập 1):

Với giá trị nào của a thì mỗi căn thức sau có nghĩa:

Giải Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Bài 7 (trang 10 SGK Toán 9 Tập 1):

Tính:

Giải Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Bài 8 (trang 10 SGK Toán 9 Tập 1):

Rút gọn các biểu thức sau:

Giải Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Bài 9 (trang 11 SGK Toán 9 Tập 1):

Tìm x biết:

Giải Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Bài 10 (trang 11 SGK Toán 9 Tập 1):

Chứng minh:

Giải Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Bài 11 (trang 11 SGK Toán 9 Tập 1):

Tính:

Giải Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Bài 12 (trang 11 SGK Toán 9 Tập 1):

Tìm x để mỗi căn thức sau có nghĩa:

Giải Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Bài 13 (trang 11 SGK Toán 9 Tập 1):

Rút gọn các biểu thức sau:

Giải Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Bài 14 (trang 11 SGK Toán 9 Tập 1):

Phân tích thành nhân tử:

Giải Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Hướng dẫn: Dùng kết quả:

Giải Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Bài 15 (trang 11 SGK Toán 9 Tập 1):

giải các phương trình sau:

Giải Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Bài 16 (trang 12 SGK Toán 9 Tập 1):

Đố: Hãy tìm chỗ sai trong phép chứng minh "Con muỗi nặng bằng con voi" dưới đây:Giả sử con muỗi nặng m (gam), còn con voi nặng V (gam). Ta có:

Giải Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Lời giải:

Sai lầm ở chỗ: sau khi lấy căn hai vế của (m – V)2 = (V – m)2 ta phải được kết quả |m – V| = |V – m| chứ không thể có m – V = V – m (theo hằng đẳng thức √A2=|A|. Do đó, con muỗi không thể nặng bằng con voi.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 9 Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Check Also

Giải Toán lớp 9 Bài 7: Tứ giác nội tiếp

Giải Toán lớp 9 Bài 7: Tứ giác nội tiếp Bài 53 (trang 89 SGK …