Home / Giải bài tập Sách giáo khoa môn Toán / Giải bài tập Toán học lớp 8 / Giải Toán lớp 8 Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét

Giải Toán lớp 8 Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét

Giải Toán lớp 8 Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét

Bài 6 (trang 62 SGK Toán 8 tập 2): Tìm các cặp đường thẳng song song trong hình 13 và giải thích vì sao chúng song song.

Giải Toán lớp 8 Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét

Lời giải

Giải Toán lớp 8 Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét

Bài 7 (trang 62 SGK Toán 8 tập 2): Tính các độ dài x, y trong hình 14.

Giải Toán lớp 8 Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét

Lời giải

Giải Toán lớp 8 Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét

Bài 8 (trang 63 SGK Toán 8 tập 2): a) Để chia đoạn thẳng AB thành ba đoạn thẳng bằng nhau, người ta đã làm như hình 15.

Hãy mô tả cách làm trên và giải thích vì sao các đoạn thẳng AC, CD, DB bằng nhau?

b) Bằng cách làm tương tự, hãy chia đoạn thẳng AB cho trước thành 5 đoạn bằng nhau. Hỏi có cách nào khác với cách làm như trên mà vẫn có thể chia đoạn thẳng AB cho trước thành 5 đoạn thẳng bẳng nhau?

Giải Toán lớp 8 Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét

Lời giải

a) – Mô tả cách làm:

   + Vẽ đoạn thẳng PQ song song với AB, PQ có độ dài bằng 3 đơn vị.

   + Xác định giao điểm O của hai đoạn thẳng PB và QA

   + Vẽ các đường thẳng EO, FO cắt AB tại C và D.

– Chứng minh AC = CD = DB:

Giải Toán lớp 8 Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét

b) Tương tự chia đoạn thẳng AB thành 5 đoạn bằng nhau thực hiện như hình vẽ sau (hình 15-1 a):

Giải Toán lớp 8 Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét

Ta có thể chia đoạn thẳng AB thành 5 đoạn bằng nhau như sau (hình 15-1 b):

Vẽ 6 đường thẳng song song cách đều nhau (có thể dùng 6 đường kẻ liên tiếp trong tập viết). Đặt đầu mút A và B ở hai đường thẳng ngoài cùng thì các đường thẳng song song cắt AB chia thành 5 phần bằng nhau.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 8 Bài 8: Đối xứng tâm

Bài 9 (trang 63 SGK Toán 8 tập 2): Cho tam giác ABC và điểm D trên cạnh AB sao cho AD = 13,5cm, DB = 4,5cm. Tính tỉ số các khoảng cách từ các điểm D và B đến cạnh AC.

Lời giải

Giải Toán lớp 8 Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét

 

Gọi DH và BK lần lượt là khoảng cách từ D và B đến cạnh AC.

Ta có AB = AD + DB

=> AB = 13,5 + 4,5 = 18 (cm)

Vì DH // BK (cùng vuông góc với AC) nên áp dụng hệ quả định lí Ta-lét ta có:

Giải Toán lớp 8 Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét

Bài 10 (trang 63 SGK Toán 8 tập 2): Tam giác ABC có đường cao AH. Đường thẳng d song song với BC cắt các cạnh AB, AC và đường cao AH theo thứ tự tại các điểm B', C' và H' (h.16).

Giải Toán lớp 8 Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét

Lời giải

Giải Toán lớp 8 Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét

Bài 11 (trang 63 SGK Toán 8 tập 2): Tam giác ABC có BC = 15cm. Trên đường cao AH lấy các điểm I, K sao cho AK = KI = IH. Qua I và K vẽ các đường EF // BC, MN // BC (h.17).

a) Tính độ dài các đoạn thẳng MN và EF.

b) Tính diện tích tứ giác MNFE, biết rằng diện tích của tam giác ABC là 270cm2.

Giải Toán lớp 8 Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét

Hình 17

Lời giải

Giải Toán lớp 8 Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét

Bài 12 (trang 64 SGK Toán 8 tập 2): Có thể đo được chiều rộng của một khúc sông mà không cần phải sang bờ bên kia hay không?

Người ta tiến hành đo đạc các yếu tố hình học cần thiết để tính chiều rộng của khúc sông mà không cần phải sang bờ sông bên kia (h.18). Nhìn hình vẽ đã cho, hãy mô tả những công việc cần làm và tính khoảng cách AB = x theo BC = a, B'C' = a', BB' = h.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 8 Bài 7: Hình bình hành

Giải Toán lớp 8 Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét

Hình 18

Lời giải

Mô tả cách làm:

– Chọn một điểm A cố định bên mép bờ sông bên kia (chẳng hạn như là một thân cây), đặt hai điểm B và B' thẳng hàng với A, điểm B sát mép bờ còn lại và AB chính là khoảng cách cần đo.

– Trên hai đường thẳng vuông góc với AB' tại B và B' lấy C và C' thằng hàng với A.

– Đo độ dài các đoạn BB' = h, BC = a, B'C' = a'.

Giải Toán lớp 8 Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét

Bài 13 (trang 64 SGK Toán 8 tập 2): Có thể đo gián tiếp chiều cao của một bức tường khá cao bằng dụng cụ đơn giản được không?

Hình 19 thể hiện cách đo chiều cao AB của một bức tường bằng các dụng cụ đơn giản gồm: Hai cọc thẳng đứng (cọc 1 cố định; cọc 2 có thể di động được) và sợi dây FC. Cọc 1 có chiều cao DK = h. Các khoảng cách BC = a, DC = b đo được bằng thước dây thông dụng.

a) Em hãy cho biết người ta tiến hành đo đạc như thế nào.

b) Tính chiều cao AB theo h, a, b.

Giải Toán lớp 8 Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét

Lời giải

a) Cách tiến hành:

– Đặt hai cọc thẳng đứng, di chuyển cọc 2 sao cho 3 điểm A, F, K nằm trên đường thẳng.

– Dùng sợi dây căng thẳng qua 2 điểm F và K để xác định điểm C trên mặt đất (3 điểm F, K, C thẳng hàng).

b) ΔABC có AB // EF nên

Giải Toán lớp 8 Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét

Bài 14 (trang 64-65 SGK Toán 8 tập 2): 13. Cho ba đoạn thẳng có độ dài là m, n, p (cùng đơn vị đo).

Xem thêm:  Giải Toán lớp 8 Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều

Dựng đoạn thẳng có độ dài x sao cho:

Giải Toán lớp 8 Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét

Lời giải

Giải Toán lớp 8 Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét

Giải Toán lớp 8 Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét Giải Toán lớp 8 Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét

Check Also

Giải Toán lớp 8 Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Giải Toán lớp 8 Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông …