Home / Giải bài tập Sách giáo khoa môn Toán / Giải bài tập Toán học lớp 8 / Giải Toán lớp 8 Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác

Giải Toán lớp 8 Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác

Giải Toán lớp 8 Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác

Bài 1 (trang 58 SGK Toán 8 tập 2): Viết tỉ số của hai đoạn thẳng có độ dài như sau:

a) AB = 5cm và CD = 15 cm

b) EF = 48cm và GH = 16dm

c) PQ = 1,2m và MN = 24cm

Ghi nhớ (định nghĩa trang 56 sgk Toán 8 Tập 2)

Tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo.

Lời giải

Giải Toán lớp 8 Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác

Bài 2 (trang 59 SGK Toán 8 tập 2): Cho biết AB/CD = 3/4 và CD bằng 12cm. Tính độ dài của AB.

Lời giải

Thay CD = 12cm vào tỉ số độ dài ta được:

Giải Toán lớp 8 Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác

Vậy độ dài AB = 9cm

Bài 3 (trang 59 SGK Toán 8 tập 2): Cho biết độ dài của AB gấp 5 lần độ dài của CD và độ dài của A'B' gấp 12 lần độ dài của CD. Tính tỉ số của hai đoạn thẳng AB và A'B'.

Lời giải

Độ dài AB gấp 5 lần độ dài của CD nên AB = 5CD.

Độ dài A'B' gấp 12 lần độ dài của CD nên A'B' = 12CD.

=> Tỉ số của hai đoạn thẳng AB và A'B' là:

Giải Toán lớp 8 Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác

Bài 4 (trang 59 SGK Toán 8 tập 2): Cho biết AB'/AB = AC'/AC (h.6). Chứng minh rằng:

Giải Toán lớp 8 Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác

Hướng dẫn: Áp dụng tính chất của tỉ lệ thức.

Lời giải

Giải Toán lớp 8 Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác

Bài 5 (trang 59 SGK Toán 8 tập 2): Tính x trong các trường hợp sau (h.7):

Giải Toán lớp 8 Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác

Lời giải

Giải Toán lớp 8 Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác

Xem thêm:  Giải Toán lớp 8 Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Check Also

Giải Toán lớp 8 Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Giải Toán lớp 8 Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông …