Home / Minh Tuấn

Minh Tuấn

Các kĩ thuật tính nhẩm nhanh – Phần 3

Các kĩ thuật tính nhẩm nhanh - Phần 3

Phần tiếp của Các kĩ thuật tính nhẩm nhanh – Phần 2 Bài 1: Cộng các số liên tiếp Qui tắc: Cộng các số theo hàng từ thấp nhất đến cao nhất trong nhóm số, nhân kết quả cho số lượng số trong nhóm đó, và chia kết quả cho …

Read More »