Các kĩ thuật tính nhẩm nhanh – Phần 3

Các kĩ thuật tính nhẩm nhanh - Phần 3

Phần tiếp của Các kĩ thuật tính nhẩm nhanh – Phần 2 Bài 1: Cộng các số liên tiếp Qui tắc: Cộng các số theo hàng từ thấp nhất đến cao nhất trong nhóm số, nhân kết quả cho số lượng số trong nhóm đó, và chia kết quả cho …

Read More »

Các kĩ thuật tính nhẩm nhanh – Phần 2

Các kĩ thuật tính nhẩm nhanh - Phần 2

Phần tiếp của Các kĩ thuật tính nhẩm nhanh – Phần 1 4. Tính nhanh tích hai số gần bằng 100, 1.000… gồm bốn bước là: Số bù, hiệu chéo, tích số bù và ghép số. Bài 1. Tính 9991 x 9997. Giải. Số bù là 10.000 – 9.991 = …

Read More »